» 98 / Beyyine  1:

Kuran Sırası: 98
İniş Sırası: 100
1 2 3 4 5 6 7 8

 » 98 / Beyyine  Suresi: 1
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. لَمْ (LM) = lem :
2. يَكُنِ (YKN) = yekuni : değillerdi
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
4. كَفَرُوا (KFRVE) = keferū : inkar eden(ler)
5. مِنْ (MN) = min : -nden
6. أَهْلِ (ÊHL) = ehli : ehli-
7. الْكِتَابِ (ELKTEB) = l-kitābi : Kitap
8. وَالْمُشْرِكِينَ (VELMŞRKYN) = velmuşrikīne : ve müşrikler(den)
9. مُنْفَكِّينَ (MNFKYN) = munfekkīne : bırakılacak
10. حَتَّىٰ (ḪT) = Hattā : dek
11. تَأْتِيَهُمُ (TÊTYHM) = te'tiyehumu : kendilerine gelinceye
12. الْبَيِّنَةُ (ELBYNT) = l-beyyinetu : açık kanıt
| değillerdi | kimseler | inkar eden(ler) | -nden | ehli- | Kitap | ve müşrikler(den) | bırakılacak | dek | kendilerine gelinceye | açık kanıt |

[] [KVN] [] [KFR] [] [EHL] [KTB] [ŞRK] [FKK] [] [ETY] [BYN]
LM YKN ELZ̃YN KFRVE MN ÊHL ELKTEB VELMŞRKYN MNFKYN ḪT TÊTYHM ELBYNT

lem yekuni elleƶīne keferū min ehli l-kitābi velmuşrikīne munfekkīne Hattā te'tiyehumu l-beyyinetu
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة

 » 98 / Beyyine  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لم | LM lem Not
يكن ك و ن | KVN YKN yekuni değillerdi were
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved
من | MN min -nden from
أهل ا ه ل | EHL ÊHL ehli ehli- (the) People
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābi Kitap of the Book
والمشركين ش ر ك | ŞRK VELMŞRKYN velmuşrikīne ve müşrikler(den) and the polytheists,
منفكين ف ك ك | FKK MNFKYN munfekkīne bırakılacak to be abandoned
حتى | ḪT Hattā dek until
تأتيهم ا ت ي | ETY TÊTYHM te'tiyehumu kendilerine gelinceye (there) comes to them
البينة ب ي ن | BYN ELBYNT l-beyyinetu açık kanıt the clear evidence,

98:1 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| değillerdi | kimseler | inkar eden(ler) | -nden | ehli- | Kitap | ve müşrikler(den) | bırakılacak | dek | kendilerine gelinceye | açık kanıt |

[] [KVN] [] [KFR] [] [EHL] [KTB] [ŞRK] [FKK] [] [ETY] [BYN]
LM YKN ELZ̃YN KFRVE MN ÊHL ELKTEB VELMŞRKYN MNFKYN ḪT TÊTYHM ELBYNT

lem yekuni elleƶīne keferū min ehli l-kitābi velmuşrikīne munfekkīne Hattā te'tiyehumu l-beyyinetu
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة

[] [ك و ن] [] [ك ف ر] [] [ا ه ل] [ك ت ب] [ش ر ك] [ف ك ك] [] [ا ت ي] [ب ي ن]

 » 98 / Beyyine  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لم | LM lem Not
Lam,Mim,
30,40,
NEG – negative particle
حرف نفي
يكن ك و ن | KVN YKN yekuni değillerdi were
Ye,Kef,Nun,
10,20,50,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved
Kef,Fe,Re,Vav,Elif,
20,80,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN min -nden from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
أهل ا ه ل | EHL ÊHL ehli ehli- (the) People
,He,Lam,
,5,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābi Kitap of the Book
Elif,Lam,Kef,Te,Elif,Be,
1,30,20,400,1,2,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
والمشركين ش ر ك | ŞRK VELMŞRKYN velmuşrikīne ve müşrikler(den) and the polytheists,
Vav,Elif,Lam,Mim,Şın,Re,Kef,Ye,Nun,
6,1,30,40,300,200,20,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine plural (form IV) active participle
الواو عاطفة
اسم مجرور
منفكين ف ك ك | FKK MNFKYN munfekkīne bırakılacak to be abandoned
Mim,Nun,Fe,Kef,Ye,Nun,
40,50,80,20,10,50,
N – accusative masculine plural (form VII) active participle
اسم منصوب
حتى | ḪT Hattā dek until
Ha,Te,,
8,400,,
P – preposition
حرف جر
تأتيهم ا ت ي | ETY TÊTYHM te'tiyehumu kendilerine gelinceye (there) comes to them
Te,,Te,Ye,He,Mim,
400,,400,10,5,40,
V – 3rd person feminine singular imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع منصوب و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
البينة ب ي ن | BYN ELBYNT l-beyyinetu açık kanıt the clear evidence,
Elif,Lam,Be,Ye,Nun,Te merbuta,
1,30,2,10,50,400,
N – nominative feminine singular noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |لَمْ: | يَكُنِ: değillerdi | الَّذِينَ: kimseler | كَفَرُوا: inkar eden(ler) | مِنْ: -nden | أَهْلِ: ehli- | الْكِتَابِ: Kitap | وَالْمُشْرِكِينَ: ve müşrikler(den) | مُنْفَكِّينَ: bırakılacak | حَتَّىٰ: dek | تَأْتِيَهُمُ: kendilerine gelinceye | الْبَيِّنَةُ: açık kanıt |
Kırık Meal (Harekesiz) : |لم LM | يكن YKN değillerdi | الذين ELZ̃YN kimseler | كفروا KFRWE inkar eden(ler) | من MN -nden | أهل ÊHL ehli- | الكتاب ELKTEB Kitap | والمشركين WELMŞRKYN ve müşrikler(den) | منفكين MNFKYN bırakılacak | حتى ḪT dek | تأتيهم TÊTYHM kendilerine gelinceye | البينة ELBYNT açık kanıt |
Kırık Meal (Okunuş) : |lem: | yekuni: değillerdi | elleƶīne: kimseler | keferū: inkar eden(ler) | min: -nden | ehli: ehli- | l-kitābi: Kitap | velmuşrikīne: ve müşrikler(den) | munfekkīne: bırakılacak | Hattā: dek | te'tiyehumu: kendilerine gelinceye | l-beyyinetu: açık kanıt |
Kırık Meal (Transcript) : |LM: | YKN: değillerdi | ELZ̃YN: kimseler | KFRVE: inkar eden(ler) | MN: -nden | ÊHL: ehli- | ELKTEB: Kitap | VELMŞRKYN: ve müşrikler(den) | MNFKYN: bırakılacak | ḪT: dek | TÊTYHM: kendilerine gelinceye | ELBYNT: açık kanıt |
Abdulbaki Gölpınarlı : Vazgeçemezlerdi kâfirlikten kitap ehlinden kâfir olanlar ve şirk koşanlar, kendilerine apaçık kesin bir delil gelmedikçe.
Adem Uğur : Apaçık delil kendilerine gelinceye kadar ehl-i kitaptan ve müşriklerden inkârcılar (küfürden) ayrılacak değillerdi.
Ahmed Hulusi : Ehl-i Kitap'tan ve müşriklerden hakikat bilgisini inkâr edenler, kendilerine o beyyine gelinceye kadar (sapkınlıklarından) ayrılacak değillerdi.
Ahmet Tekin : Kutsal kitaplarda müjdelenen, oğulları gibi tanıdıkları âdil önder Allah’ın Rasulü Muhammed, hak delil Kur’ân ile tebliğ görevine başlayıncaya kadar, ehl-i kitaptan ve müşriklerden küfürde ısrar edenler, görevlendirilecek hak peygambere iman ederek tâbi olacakları konusunda verdikleri sözden ve kararlarından vazgeçmiş değillerdi.
Ahmet Varol : Kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler kendilerine açık bir delil gelinceye kadar (bağlı bulundukları dinden) ayrılacak değillerdi.
Ali Bulaç : Kitap ehlinden ve müşriklerden inkâr edenler, kendilerine apaçık bir delil gelinceye kadar, (bulundukları durumdan) kopup ayrılacak değillerdi.
Ali Fikri Yavuz : Ehl-i kitab (Yahûdi’lerle Hristiyanlar) ve müşriklerden (putlara tapanlardan) o kafir olanlar, kendilerine açık bir hüccet gelinceye kadar (üzerinde bulundukları dinden) ayrılacak değillerdi.
Bekir Sadak : (1-3) Kitap ehlinden ve putperestlerden olan inkarcilar, kendilerine apacik bir belge, icinde kesin ve en dogru hukumlerin bulundugu arinmis sahifeleri okuyan, Allah katindan bir peygamber gelene kadar dinlerinden vazgececek degillerdi.
Celal Yıldırım : (1-2-3) Kitap Ehli (Yahudi ve Hıristiyanlar) ve müşrikler (Allah'a i ortak koşanlar)dan küfre sapanlar, kendilerine açık ve kesin delil; içinde en âdil, en sağlam hükümler bulunan tertemiz sahifeleri okuyan, Allah tarafından gönderilen bir peygamber gelinceye kadar (küfürden) ayrılmış olmadılar.
Diyanet İşleri : Kitap ehlinden inkâr edenler ile Allah’a ortak koşanlar, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar (küfürden) ayrılacak değillerdi.
Diyanet İşleri (eski) : (1-3) Kitap ehlinden ve ortak koşanlardan inkarcılar, kendilerine apaçık bir belge, içinde kesin ve en doğru hükümlerin bulunduğu arınmış sahifeleri okuyan, Allah katından bir Peygamber gelene kadar dinlerinden vazgeçecek değillerdi.
Diyanet Vakfi : Apaçık delil kendilerine gelinceye kadar ehl-i kitaptan ve müşriklerden inkârcılar (küfürden) ayrılacak değillerdi.
Edip Yüksel : Kitap halkının inkarcıları ve putperestler, kendilerine açık delil/kanıt gelmesine rağmen yollarını terketmezler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kitap ehlinden ve müşriklerden (Hakk'ı) tanımayanlar, kendilerine açık delil gelinceye kadar inkârlarından ayrılacak değillerdi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Kitap verilmiş olanlardan ve müşriklerden o küfredenler, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar ayrılacak değillerdi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ehli kitab ve müşriklerden o küfredenler, infilâk edecek değildi gelinciye kadar kendilerine beyyine
Fizilal-il Kuran : Apaçık delil kendilerine gelinceye kadar kitap ehlinden ve müşriklerden inkarcılar küfürden ayrılacak değillerdi.
Gültekin Onan : Kitap ehlinden ve müşriklerden küfredenler kendilerine apaçık bir delil gelinceye kadar (bulundukları durumdan) kopup ayrılacak değillerdi.
Hakkı Yılmaz : (1-3) "Kitap Ehlinden ve ortak koşanlardan küfretmiş; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddetmiş olan şu kimseler, kendilerine açık delil; içinde tertemiz/sapasağlam yazgılar bulunan, tertemiz sayfaları okuyan, Allah tarafından gönderilmiş bir elçi gelinceye kadar serbest bırakılmadılar, gözden çıkarılmadılar. "
Hasan Basri Çantay : (1-2-3) Kitablardan ve müşriklerden küfredenler kendilerine apaçık bir hüccet, (ya'nî) içinde (kitabların) en doğru (hükümleri) yazılı, (baatıldan âzâde ve) temiz sahîfeleri okuyacak Allahdan bir peygamber gelinceye kadar (gûyâ intizaar edeceklerdi, dînlerinden) ayrılacak değillerdi.
Hayrat Neşriyat : Kitab ehlinden ve müşriklerden inkâr edenler, kendilerine beyyine (apaçık delil)gelinceye kadar (bulundukları dinden) ayrılacak kimseler değildi.
İbni Kesir : Kitab ehlinden ve müşriklerden küfredenler, kendilerine apaçık bir huccet gelinceye kadar vazgeçecek değillerdi.
İskender Evrenosoğlu : Kitap ehlinden ve müşriklerden kâfir olanlar, kendilerine beyyine (açık delil) gelinceye kadar (küfürlerinden) ayrılacak değillerdir.
Muhammed Esed : Hakikati inkara şartlanmış olanlar, -ister geçmiş vahyin mensuplarından isterse Allah'tan başkasına da ilahlık yakıştıranlardan (olsunlar)- kendilerine hakikatin açık kanıtları gelmeden (O'nun tarafından) gözden çıkarılacak değillerdir,
Ömer Nasuhi Bilmen : Ehl-i kitaptan ve müşriklerden kâfir olanlar kendilerine apaçık bir hüccet gelinceye değin (küfürlerinden) ayrılacak değillerdir.
Ömer Öngüt : Ehl-i kitaptan ve müşriklerden inkâr edenler, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar (küfürlerinden) ayrılacak değillerdi.
Şaban Piriş : Kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, kendilerine açık belgeler gelinceye kadar ayrılanlar olmadılar.
Suat Yıldırım : Gerek Ehl-i kitaptan, gerek müşriklerden olan kâfirler, kendilerine o açık ve kesin delil gelmedikçe, inkârlarından ayrılacak değillerdi.
Süleyman Ateş : Kitap ehlinden ve müşriklerden (hakk'ı) tanımayanlar, kendilerine açık kanıt gelinceye dek (halleri üzere) bırakılacak değillerdi (mutlaka kendilerine açıklama gelecekti).
Tefhim-ul Kuran : Kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar kendilerine apaçık bir delil gelinceye kadar, (bulundukları durumdan) kopup ayrılacak değillerdi.
Ümit Şimşek : Kitap Ehlinden kâfir olanlar ile müşrikler, kendilerine delil gelinceye kadar dinlerinden ayrılacak değillerdi.
Yaşar Nuri Öztürk : Ehlikitap'tan küfre sapanlarla müşrikler, kendilerine beyyine/açık kanıt gelinceye kadar çözülüp ayrılacak değillerdi.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}